Systém managementu kvality

Společnost ATTACK, s.r.o. navrhuje, vyrábí a provozuje servis plynových nástěnných a stacionárních kotlů, kotlů na spalování biomasy (dřeva, dřevěných pelet), zplyňovacích kotlů a kotlů na tuhé paliva.

Vrcholové vedení firmy ATTACK, s.r.o. vyhlašuje s vědomím plné zodpovědnosti za vytváření podmínek pro další rozvoj firmy politiku jakosti, v níž deklaruje zásadní postoj k jakosti všech procesů firmy. Vedení firmy je přesvědčeno o podpoře politiky jakosti všemi zaměstnanci firmy.

Jakost, pořádek, přehledná a funkční organizace, vyzkoušené a dokumentované postupy ve vybraných procesech probíhajících v naší firmě a jasná zodpovědnost za ně, schopnost úspěšně a solidně jednat s partnery – to všechno je řešeno v systému managementu jakosti. - plná použitelnost k zadaným účelům; - shoda s normami, specifikacemi, právními a ostatními předpisy v místě působnosti produktu; - schopnost konkurence na trhu, včasná realizace při nákladech umožňujících zisk.

Solidností v jednání a hlavně dobrou jakostí a spolehlivostí produktů firmy chceme u dosavadních zákazníků důvěru udržet a u nových ji získat. Proto je třeba předcházet rizikům spojených s nevyhovujícími produkty anebo činnostmi vedoucími ke ztrátě dobrého jména firmy u partnerů a zákazníků a v důsledku toho ke ztrátě postavení na trhu. Prevence vzniku nedostatků a chyb a včasná realizace účinných opravných opatření je základní povinností všech vedoucích zaměstnanců firmy. Využíváme k tomu monitorování a měření stanovených procesů a analýzy údajů.

Vrcholové vedení firmy se plně ztotožňuje s požadavky STN EN ISO 9001:2001, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zlepšování řízení všech procesů ovlivňujících jakost produktů firmy. Vedení i ostatní zaměstnanci firmy si uvědomují, že dobré jméno firmy ATTACK, s.r.o. je výsledkem dlouhodobého trvalého úsilí, které může být rychle znehodnoceno. Proto musí mít všichni zaměstnanci firmy neustále na mysli, že jakost firemních procesů, a tím i produktů, je přímo úměrná jakosti všech činností zaměstnanců firmy.

Zavedený, udržovaný a neustále zlepšovaný systém menežmentu akosti zaisťuje, že všetky činnosti a postupy spojené s dosiahnutím, udržaním a zvýšením kvality produkcie firmy ATTACK, s.r.o. sú trvale prevádzané kvalifikovane, a účinne.

V buducnosti chceme: - několikanásobně rozšířit internetovou prezentaci; - zpřístupnit na internetu podnikovou technickou databázi pro spolupracující projektanty, servisní a montážní pracovníky; - v rámci posilování podílu organizace ATTACK, s.r.o. na zajímavých zahraničních trzích získávat silné obchodní partnery; - rozšiřovat výrobní kapacitu se zaměřením na vyšší sériovost produkce; - zkvalitnit infrastrukturu.

Udržení dosavadního a dosažení plánovaného stavu ukážeme hodnocením cílů jakosti stanovených pro nadcházející období.

Jako důkazy použijeme splnění hodnotových a časových kritérií jednotlivých cílů jakosti.

Rozdíly mezi současným a konečným stavem a použitím opatření k zlepšování ukazovatelů budou též obsahem stanovených cílů jakosti.

Výše popsanou politiku jakosti firma ATTACK, s.r.o. zajišťuje prostřednictvím vybudovaného systému managementu jakosti splňujícího požadavky STN EN ISO 9001:2001. Systém vyžaduje řízení a zajišťování jakosti ve všech firemních útvarech od prvního kontaktu se zákazníkem až po prodej hotového produktu zákazníkovi. Tuto strategii firmy ATTACK, s.r.o. prosazují její vedoucí zaměstnanci v činnostech svěřených útvarů formou výcviku podřízeného personálu, ale i uplatňováním v praktické každodenní činnosti.

Popsaná politika jakosti firmy je praktikována s cílem uspokojit požadavky a očekávání zákazníků.

S platností od 01.04.2009

Rudolf Bakala
Generální ředitel společnosti ATTACK, s.r.o.

Aktuální certifikát kvality ISO 9001.

Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
Zákaznický servis
Prodejna
SVĚT ATTACK, s.r.o
SVĚT ATTACK, s.r.o